Grodzisko starosłowiańskie
Grodzisko najprawdopodobniej zbudowane zostało przez lokalne elity. Mogło być związane z obroną pasa nadmorskiego, a w razie zagrożenia mogło też służyć jako schronienie dla lokalnej ludności. W latach 40 - tych XX wieku grodzisko było połączone kładką z przyległym terenem, a w jego obrębie stała altana.
grodzisko 1

Malowniczego krajobrazu dopełnia wielogatunkowy i wielowarstwowy las mieszany, a w najbliższym sąsiedztwie grodziska – ponad stuletnie dęby i buki.
Nic więc dziwnego, że cały teren znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego”, a Gmina Mielno podjęła starania związane z rewitalizacją zabytkowego grodziska.
Pomoc finansowa udzielona w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Odnowa i Rozwój Wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, pozwoliła przywrócić miejscu dawną świetność. Do niedawna zaśmiecony teren na skraju mieleńskiego lasu – dziś atrakcja turystyczna na uczęszczanym szlaku pieszo rowerowym, która łączy w sobie walory krajobrazowe z edukacyjnymi.